Showing all 14 results

VXI-CMOD

Wireless HD camera module with 180° panoramic angle  กล้องไร้สาย

VXI-AM

WIDE ANGLE OUTDOOR PIR DETECTOR เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกภายนอก

VXI-ST

WIDE ANGLE OUTDOOR PIR DETECTOR เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกภายนอก

BXS-AM

OUTDOOR PIR เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกภายนอก สำหรับรอบตัวบ้านและอาคาร

BXS-ST(W)

OUTDOOR PIR เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกภายนอก สำหรับรอบตัวบ้านและอาคาร

FTN-ST

OUTDOOR PIR DETECTOR เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอก

FTN-ST

Compact outdoor PIR for Window & Balcony IP55 เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอก